Gidsen

In uw zoektocht naar God hebt u goede gidsen nodig. Naast de allerbeste gids die u kan vinden, de Bijbel, hopen wij u voldoende aanvullend materiaal te kunnen bezorgen zodat u nog dieper in de bijbel kan graven en nog meer kan te weten komen en duidelijker inzicht kan krijgen.

Staan hier klaar voor u

Christus liefhebbende gelovigen die Jezus als hun leermeester volgen.

Als Bijbelgetrouwe dienaars van de Allerhoogste God willen de Belgische Christadelphians of Broeders in Christus zich aanbieden om uw gids te zijn in uw zoektocht naar God en in het maken van een keuze omtrent welke wegen u wenst uit te gaan en tot welke geloofsgemeenschap u wil toetreden.

 

Want uiteindelijk als men God zal gevonden hebben moet men op Zijn roep reageren en zal men beslissingen moeten nemen die het hele leven kunnen veranderen.

Geloof is namelijk iet om niet lichtzinnig mee om te springen. Het is zelfs een zaak van levensbelang. En dat zullen wij hier op deze site ook trachten te bewijzen.


De Belgische Christadelphians volgen Jezus als opper gids, maar genoten hun opleiding onder de leringen van dokter John Thomas. Deze man van de wetenschap die onder beproeving van een hevige zeestorm in de 19de eeuw een belofte maakte aan God om hem te dienen indien hij dat natuurgeweld zou overleven, was verantwoordelijk voor het ontstaan van de Christadelphians.

 

Over hem en ons geloof kan u meer lezen op de eerste site van deze triptiek, namelijk bij "Op zoek naar God" op de pagina "Waar staan de Christadelphians voor?"

 

Hier willen wij op duiden dat wij onze verantwoordelijkheid voor de opdracht die Jezus Christus heeft gegeven zeer ernstig nemen. Die Joodse rabbi heeft zo een twee duizend jaar geleden een kering gebracht in het Joodse geloof dat resulteerde in een opname van heidenen en niet gelovigen tot een vernieuwde geloofsgroepering die wij christenheid zijn gaan noemen, maar waar al snel scheuringen ontstonden en valse leerstellingen zodat het Christendom ging voorzien in de meeste aanhangers, daar er veel toegevingen aan de mensen in werden gegeven, of de mensen allerlei voorspiegelingen werden gebracht die hun hoofd op hol brachten en eigenlijk verder af van de Bijbelse waarheid brachten.

 

Om die reden zijn uw gidsen van belang. Zij moeten hun eigen belang opzij zetten en volledig ten dienste staan van u en van Diegene die u hoopt te vinden: de Allerhoogste Godheid, de Adonai, Elohim Hashem Jehovah.


Zij die borg staan voor u

Waar staan de Christadelphians borg voor?

 

De Christadelphians in hun besef van de noodzaak om aan Gods Wetten te voldoen, zijn er zich zeer bewust van hoe belangrijk de verkondiging of getuigenis is in verband met de naastenliefde.

 

Als volgelingen van rabbi Jeshua, beter gekend in onze streken als Jezus Christus, volgen zij de raad op die deze grote leermeester (of meester leraar) heeft gegeven.Naar Gods maatstaven levend willen zij anderen op de hoogte brengen van het Goede Nieuws dat aan de wereld is gegeven. Zij beseffen echter ook dat voor die verkondiging zeer veel geduld nodig is en dat Rome niet in één dag is opgebouwd.

 

Ook u, indien u God zoekt of indien u zich vragen stelt over uw geloof of over uw geloofsgemeenschap of kerk, zal moeten inzien dat wij als mens veel geduld nodig hebben en dat het belangrijk is om niet alles zo maar klakkeloos over te nemen. Om God te vinden en om God goed te kunnen dienen moeten wij de Heilige Schrift of Bijbel grondig onderzoeken. Tevens moeten wij de goede betrouwbare raad uit de Bijbel aannemen en beseffen dat deze wellicht een verandering in ons denk- en handelswijze zal vergen om zo tot een vernieuwde levenswijze te komen niet naar eigen maar volgens belangrijkere geestelijke en Goddelijke en Bijbelse waarden.

 

De maker van de triptiek: Op zoek naar God, De Weg naar God en God vinden heeft zoals vele mensen ook de zoektocht naar God moeten afleggen en vele jaren ervaring moeten opdoen om zich doorheen de vele gangbare  theorieën te worstelen. Het is die reeds volbrachte strijd die ons in de mogelijkheid stelt om er voor te zorgen dat u wat minder moet strijden.

Met onze ervaring en onze bevindingen die wij aan uw willen voorleggen kunnen wij uw tocht minder lang en minder vermoeiend maken. Wij willen graag u helpen om een zo aangename tocht te maken. Ook al zal het niet altijd zo simpel zijn. Want mensen die de Waarheid onderzoeken zullen sowieso tegenstand ondervinden van hun omstaanders. Na een tijdje onderweg te zijn zal u wellicht ook negatieve reacties van anderen krijgen of op de proef gesteld worden door mensen die u zelfs zeer na zijn.

 

De mensen zijn gewoontebeestjes, maar het zijn ook wezens die niet graag hebben dat iemand anders is dan hen. Nochtans zal uw zoektocht naar God u tot inzicht brengen dat u wel degelijk anders zult moeten gaan worden dan de meerderheid van de mensen.

 

Het kan zijn dat welmenende vrienden en familieleden u er van af willen brengen om die zoektocht, die zij belachelijk vinden, verder te zetten. Ook zullen zij u er van willen overtuigen dat het toch de meerderheid moet zijn die het bij het rechte eind heeft. Maar weet dat het juist niet de grote meerderheid is die de waarheid tot zich heeft genomen. De Bijbel waarschuwt ons dat wij er van bewust moeten zijn dat het slechts een kleine groep zal zijn.

 

De Schepper van hemel en aarde staat er op dat Zijn schepselen nauwkeurige kennis van Hem verwerven. Volgelingen van Jezus verijst een Christen zijn zoals de Christadelphians, hebben dan ook de zware verantwoordelijke opdracht om anderen hierbij te helpen. Als Getuigen voor God staan wij dag in dag uit, klaar om als gidsen mensen de weg te wijzen naar God, door de verkondiging van Gods Woord, dat onfeilbaar is. Wij als mens hebben onze gebreken, waarvoor wij onze verontschuldiging aan bieden. Daarom verzoeken wij u steeds zich van alles te vergewissen en alles wat er gezegd wordt na te gaan met wat er in de bijbel staat. Het is namelijk die bijbel, de meest ongelezen bestseller of het Boek der boeken, die steeds het laatste Woord moet hebben.Deze zal ook alles verklaren als u zich er toe bereid wil stellen om die woorden zoals ze zijn opgetekend tot u te laten komen.

 

Enkel God is alwetend, daarom durven wij u gerust melden dat wij niet altijd dadelijk alle antwoorden zullen kunnen leveren. Maar wel zullen wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk te antwoorden.

In ieder geval zullen wij getrouw het alles vertellende Woord van God, de Bijbel aanraden en gebruiken om samen meer kennis te verwerven.

 

Indien u ernstig probeert om God te zoeken en om God te vinden, garanderen wij dat op deze zoektocht van ganser harte zullen willen begeleiden, en dat God Zelf toenadering zal nemen tot u. Als u dan uw hart naar Hem opent zal Hij ook in u treden en verder op weg helpen.

 

*****


Artikelen over de Voornaamste Gids: de Bijbel

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1

In deze eerste reeks willen wij kijken naar wat de mens meestal op het oog heeft en waar hij het meeste waarde aan hecht en of dat hij zijn ogen niet beter op iets anders zou richten.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5

Er zijn heel wat onzekerheden in deze wereld maar ook een deel zekerheden. Als mens moeten wij die te weten komen en erkennen dat wij in onze beperktheid van bestaan en denken het geen zin heeft om eigen goden te scheppen in de hoop dat dezen ons ter wille zouden komen.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij even geluisterd naar wat Sigmund Freud, Jan Van Ruusbroec en Johannes van het Kruis te zeggen hadden. Vandaag willen wij ook even kijken naar wat Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden geloofd hebben.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament

In 7 afleveringen zullen wij een kijkje nemen op het meest vertaalde en gedupliceerde literair werk waarin een veelvoud van genres en stijlen aanwezig zijn: de bijbel, de Bestseller aller tijden.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 2: Verborgen boeken

Door sommigen worden bepaalde boeken als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel beschouwd al hoewel deze niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. Zo zijn er de verdoken geschriften of de Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten

Als 3° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de profeten of Neviiem (Nevie'iem) wiens beginletter het 2° component vormt van het Hebreeuws acroniem "Tenach".

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 4: Ketoeviem of Geschriften

Als 4° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de slotletter van het Hebreeuws acroniem "Tenach". Daar vindt men de CH van Ketoeviem (Geschriften). Na het Wetboek en de Profetische Geschriften is er de plaats voor de andere Geschriften zoals gezangen, klaagliederen, gedichten, spreuken, kronieken en enkele losse verhalen, die in bepaalde christelijke Bijbels wel een andere volgorde genieten.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften

Na een eerste reeks Geschriften, de Ketoevim of Kethuvim aleph, die de Pre-Messiaanse Geschriften afsluiten vormen de tweede reeks Ketoeviem of Kethuvim Bet de Messiaanse Geschriften

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers

Als men een groot naslagwerk heeft is er meestal een bedenker en een hoofdredacteur die de schrijvers in goede banen leidt. Zo ook voor de bijbel is er een Opdrachtgever. Deze echter heeft Zijn Woorden gedicteerd aan de schrijvers die op hun beurt hun levensverhaal ook blootlegden zodat anderen er van konden leren.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze

In 7 afleveringen hebben wij een inleiding gegeven tot de grote verzameling die gebundeld is tot een meesterwerk dat de tand des tijds goed doorstaan heeft.

Wij geloven dat God Zelf die mensen koos om Zijn boodschappen op te schrijven en zo in een tijdsspan een Bestseller aller tijden wist te creëren met een bibliotheek van boeken (vandaar de naam Biblia of Bijbel) die niet alleen de geschiedenis van de mensheid, maar ook een goddelijke openbaring weergeven.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen

De bijbel verklaart van zichzelf het Woord van Hogerhand te zijn, door God geïnspireerd en niet van menselijke oorsprong

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 9: Geheel nuttig

Velen denken dat enkel het Nieuwe testament de bijbel voor de Christenen is, maar niets is minder waar. De Bijbel hoort in zijn totaliteit als Woord van God aangenomen te worden ter volledige vorming.

meer lezen 0 Berichten

Als je beseft dat God bestaat

Als je tot het besef bent gekomen dat er wel een Hoger Wezen hoort te bestaan dat verantwoordelijk is voor het bestaan van alles, kan je proberen er meer over te weten te komen, Hét te vinden en proberen er contact mee te maken en er een relatie mee op te bouwen.

 

Indien Het Allerhoogste Wezen, de Schepper van hemel en aarde, een element is of een persoonlijkheid met een persoonlijkheid, kan het wel degelijk de moeite lonen om er mee in contact te komen.
Om  er mee in contact te geraken komt het er dan op aan om dat Superieur Wezen te vinden. Hiertoe zijn er meerdere mogelijkheden die je op weg kunnen helpen om God te vinden. Het goede van heel de zaak is dat God zelf ook wil dat wij Hem vinden en hiervoor de middelen heeft verschaft.

 

Zo is de bijbel het ideale middel om meer te weten te komen over de vele goden en over de Allerhoogste God. In dat Boek der boeken staat voldoende vermeld dat ons op weg zou moeten helpen om God beter te leren kennen en om een goede relatie met Hem op te bouwen.

 

Je moet wel beseffen dat als je tot het besluit bent gekomen dat er meerdere goden en idolen zijn waar mensen zich mee bezig houden maar dat er daar boven wel een veel Machtiger Grootser Wezen is dat als Enige Ware God wenst erkent en aanbeden te worden, dat u de verantwoordelijkheid draagt over dat besef en er naar hoort te handelen.

 

Eens wij weten dat God een werkelijkheid is moeten wij zelf de keuze maken hoe wij daar mee gaan omgaan.
In de volgende artikelen gaan wij daar dieper op in gaan en gaan wij na gaan hoe wij best omgaan met onze bevindingen en met de kennis of wetenschap dat God werkelijk bestaat.

meer lezen 0 Berichten

Artikelen over de helpende hand: de Christadelphians of Broeders in Christus


Aanvullende lectuur

1.       Het grote ideaal van deze tijd

2.       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

3.       Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

4.       Houding Christenen tegenover andere Christenen

5.       Oorzaak lijden en dood

6.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

7.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

8.       Graven in woorden, theorieën en artefacten

9.       Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

10.   Fragiliteit en actie #5 Oproep

11.   Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten

12.   Fragiliteit en actie #12 Beperking

13.   Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

14.   Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren

15.   Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

16.   Activiteiten in dit leven nagaan

17.   Als u integriteit hebt

18.   Openstellen om Nog veel te leren

19.   Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

20.   Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

21.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

22.   Aanvoelen en kennis

23.   Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

24.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

25.   Geloof en denken bij elkaar horend

26.   Geloof is een pijpleiding

27.   Bepaal de aandrijving

28.   Verandering hoeft niet stressvol te zijn

29.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

30.   Wat is Gods doel met de aarde?

31.   Leren kennen van Hem die het hart kent

32.   De Allerhoogste is het Opperwezen

33.   Het belang van het lezen van de Schrift

34.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

35.   Bijbel op de eerste plaats #1/3

36.   Positie van de Bijbel onderzoeker

37.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

38.   Kennis en wijsheid door een Oud Boek

39.   Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

40.   Nut van het lezen van de Bijbel

41.   Wat te vinden in de Bijbel

42.   Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

43.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

44.   Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

45.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

46.   Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

47.   Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

48.   Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

49.   Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

50.   Missionaire hermeneutiek 1/5

51.   Missionaire hermeneutiek 4/5

52.   Missionaire hermeneutiek 5/5

53.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

54.   Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften

55.   De Bijbel en Bidden

56.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

57.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart

58.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

59.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

60.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

61.   Goede impact van gebed op de mens

62.   God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.

63.   De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij

64.   De sleutel tot alles is geduld

65.   Geduld

66.   Geduld en kracht om alle mogelijkheden in mijzelf en om mij heen te zien

67.   Een ogenblik geduld mag een grote ramp afweren

68.   Vertraagde dingen

69.   Wijsheid ligt diep

70.   Alle menselijke wijsheid is samengevat in twee woorden - wachten en hoop

71.   We horen vrolijk te zijn in het midden van onze beproevingen

72.   Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken

73.  Beter het einde van iets dan het begin

74.   Kleed jezelf met compassie, zachtheid, vriendelijkheid, nederigheid, en geduld

75.   Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof

76.   Heb vertrouwen in je geloof ... twijfel aan je twijfels

77.   Ware hoop

78.   Werking van hoop

79.   Woorden in de Wereld

80.   Leren kennen van Hem die het hart kent

81.   Bijbelgezegden over God

82.   Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

83.   Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

84.   Spelling van Bijbelse namen

85.   Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua

86.   Belangrijkheid van Gods Naam

87.   Naam van God

88.   Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

89.   Jehovah Yahweh Gods Naam

90.   Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH

91.   Gebruik van Jehovahs naam

92.   Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

93.   Gezegend zij de naam van Jehovah

94.   Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

95.   Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

96.   Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah

97.   De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

98.   Zeker zijnde van Bevrijding

99.   We zullen allen veranderd worden

100.                       Omgevormd van de ene heerlijkheid tot de andere

101.                       Jongmense wil nie meer sit en luister nie

102.                       Bepaal de aandrijving

103.                       Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

104.                       Ernstig strijdend voor het geloof

105.                       Vol verwachting uitkijkend naar Jezus' terugkomst

106.                       Niet allen zullen het Koninkrijk beërven

107.                       De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

108.                       Eigen godsbeelden scheppen

109.                       Waarom vast houden aan het kruisbeeld

110.                       De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

111.                       Doop en Geloof

112.                       Elkaar Helpen

113.                       https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/volharding&bijbelstudenten

114.                       Ademen om les te geven

115.                       De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

116.                       Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

117.                       Getuig van het gehoorde

118.                       Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding

119.                       Op zoek naar spiritualiteit 4 Zin van Christus leren kennen

120.                       Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws

121.                       Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

122.                       Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

123.                       De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

124.                       Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

125.                       Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

126.                       Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

127.                       Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

128.                       Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’

129.                       Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

130.                       Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

131.                       Een Manifest voor Gelovigen

132.                       Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord

133.                       Dank voor ervaringen van het Gebed

134.                       Wat verstaan wij onder catechese

135.                       De betrokkenheid van geniaal leerlingschap

136.                       Predikant is als een soldaat

137.                       Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

138.                       Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

139.                       Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld

140.                       Volgens eerste eeuw patronen

141.                       Wie, wat & hoe Christadelphians

142.                       Leven van Christus leerstellingen

143.                       Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

144.                       Wat wij geloven

145.                       FAQ Dutch – Veel gestelde vragen

146.                       Gericht op God

147.                       Gericht op Jezus

148.                       Navolgers van Christus

149.                       Ware geloof en ware geloofsgemeenschap

150.                       Betreft-stichter-dr-john-thomas/

151.                       Intenties van de ecclesia

152.                       Omtrent bijeenkomen en vergaderen

153.                       Opbouw van een ecclesia

154.                       Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken

155.                       Een moment voor jouw en God

156.                       Essentie van dit christendom van mij

157.                       Trouw blijven aan de leer van je kerk

158.                       Jezus Christus weggezet als de leider van een religie

159.                       Samenkomsten

160.                       Samen op weg

161.                       Elkaar helpen

162.                       Te nemen stappen

163.                       Wat en waarom Ecclesia

164.                       Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

 

*****


Nederlandse teksten over Christadelphians

 

1.  Geloof voor God aanvaardbaar

 

2. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

3.  Dienaar van zijn Vader

 

4.  Christadelphians kinderen van God

 

5.  Volgens eerste eeuw patronen

 

6.   Stichter van een beweging

 

7.  Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

 

8.  Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

 

9.  16° Eeuwse Broeders in Christus

 

10.   Broeders in Christus

 

11.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

 

12.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

 

13.   Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

 

14.   2010 – 2014 in review

 

15.   Broeders in Christus 2013 & 2014 in review

 

16.   Seizoen 2013-2014

 

17.   Samen werken aan een Open Gemeenschap

 

18.   Bedenkingen: Gods eigen Volk

 

19.   Mijn (Christadelphian) geloof

 

20.   Christadelphian mens

 

21.   Thomasites

 

22.   Christadelphians wereldwijd

 

23.   Christen mensen met ons geloof

 

24.  Geloofspunten van de Christadelphians

 

25.   Organisatie gemeenschap

 

26.   Organisatie der Broeders in Christus

 

27.   Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

 

28.   Het verband tussen Bijbelvorsers, bijbelonderzoekers en Broeders in Christus

 

29.   Wie kan zich beroepen op C.T. Russell

 

30.   Sekten in context van secularisatie

 

31.   Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters

 

32.   Woorden in de Wereld

 

33.   Missionaire hermeneutiek 3/5

 

34.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

 

35.   Op weg naar 2014-2015

 

36.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

 

37.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

 

38.   Een nieuw seizoen voor de deur

 

39.   Een kerk naar smaak en taal

 

40.   Is er een komende Eindtijd

 

41.   Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia