De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten

Als 3° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de profeten of Neviiem (Nevie'iem) wiens beginletter het 2° component vormt van het Hebreeuws acroniem "Tenach".

Nevie'iem of boodschappers van de godheid

Met de profeten, Nevim of Nevie'iem hebben wij het 2e belangrijkste deel van de Tenach. Zij worden opgevolgd door de 12 Eerste Geschriften of Kethuvim Aleph of Chetoevim, die als 3de deel van de Tenach het Oude Testament vormen .

 

Al die oudere werken met de Messiaanse geschriften of Kethuvim Bet (2° Geschriften) die bestaan uit 27 boeken ook wel het Nieuwe Testament vormen samen wat wij de Bijbel of Heilige Schrift noemen.


Voor de Joden waren er zieners of chozeh (Hebr.: ro'eh of chozeh) en boodschappers van God waarnaar wij hoorden te luisteren omdat zij het Woord van God tot de mens brachten.

 

Mits er van die uitgekozenen van God ook zieners waren die toekomstvisies konden brengen werden zij later niet enkel 'zieners' genoemd (Hebr.: ro'eh of chozeh), maar kregen ook de benaming 'profeten' (Hebr.: nabi' of nebi'im)of navi.

 

De 22 boeken van en over de profeten beschrijven verhalenderwijs hoe de leefregels en wetten uit de vijf wetboeken (de pentateuch of Thora) in het dagelijkse leven worden toegepast. Zij geven weer hoe de mensen regelmatig moesten herinnerd worden wat God van hen verlangde en wat zij mochten verwachten van die Grote Souvereine Heer.

 

Als vertegenwoordigers van het volk deden zij ook voorspraak bij God, maar gaven aan dat er een tijd zou komen dat God een Messias zou voorzien die voor redding zou zorgen en de ultieme voorspreker of vertegenwoordiger bij God zou zijn. Het is die beloofde Messias die de mensheid zal moeten komen herkennen als de enig geboren zoon van God die uitverkozen is om nog de enige Hogepriester te zijn en de enige Bemiddelaar tussen God en de mensen.

Het Profetenboek of Nevie'iem is onderverdeeld in de vroege profeten (Jozua, Richteren, Samuël en Koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël en twaalf kleine profeten) ofwel in de Grote en Kleine profeten, niet naar hun belangrijkheid of grootsheid maar naar het volume van de teksten.

 

Naast de Bijbelse profeten heeft de wereld nog heel wat anderen gehad die zich als profeet uitgaven of zich aan profetie gewaagden.

 

Ook andere personages dan diegenen die de profetenboeken hebben geschreven staan bij de Joden, christenen zo wel als bij de Moslims als profeet geboekstaafd. Zo vinden wij uit het eerste grote boekdeel of Oude testament als profeet vermeld:  Adam, Seth, Henoch, Noach, Lot, Ismaël, Isaak, Jakob, Jozef, Jethro, Aäron, David, Salomo en Daniël.
Natan en Debora, staan daarentegen in de islam niet als profeet bekend.

 

Voor de Christenen en de Moslims is er na Zacharia en Maleachi ook nog diegene die zijn naam aan het tweede grote boekdeel gaf, namelijk de Messias. In de bijbel en de Koran is deze gezondene van God ook vermeld als een profeet. Ook Johannes de Doper de aankondiger van die man die het vleesgeworden brood der mensheid mocht zijn, wordt door de islamitische zowel als christelijke boeken als profeet vermeld.

 

Al dezen brachten de Boodschap van God en onderwierpen zich aan Gods Wens, waarbij zij soms zich heel sterk moesten houden om hun wil terzijde te zetten om toch maar de Wil van God te doen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0