De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers

Als men een groot naslagwerk heeft is er meestal een bedenker en een hoofdredacteur die de schrijvers in goede banen leidt. Zo ook voor de bijbel is er een Opdrachtgever. Deze echter heeft Zijn Woorden gedicteerd aan de schrijvers die op hun beurt hun levensverhaal ook blootlegden zodat anderen er van konden leren.

Voor de wereld

Opdrachtgever

Van af het begin van alles was er de Stem van God. De Schepper Zijn spreken bracht alles tot stand en zou in de geschiedenis verder de Allerhoogste Opdrachtgever zijn voor de mensheid.

 

Doorheen de geschiedenis van de mensheid werden grote dingen gezien en gehoord.

 

Heel de tijd bleef de Stem van God over de aarde klinken, eerst hoorbaar voor hen die hun oren en hun hart er voor wilden open houden (mondelinge overlevering), later ook door Zijn woorden die Hij liet optekenen zodat de mensen er van konden leren en zij later niet zouden kunnen zeggen dat zij niet wisten dat zij er voor zouden worden aangerekend. Ook waren er de verscheiden wonderbaarlijke zaken in de natuur die de aanwezigheid van God konden verraden en welke tekenen de mens kon opvangen. Vele wonderen zijn aan de mensheid gegeven zodat zij God zouden herkennen.

 

Na enkele eeuwen verzocht God enkele uitverkorenen om Zijn woorden op te tekenen. Zo werden Zijn woorden opgetekend in een boek zodat iedereen tot een deugdzaam leven zou kunnen komen en om wijsheid te vergaren.

 

De Schepper heeft Zijn Stem laten horen en weerklinken zodat de mens een actief geweten zou hebben dat hem in staat stelt datgene wat zij horen, lezen en zien tot leven te laten komen in hun gedachten. Ook moet het ons  provoceren volledig bewust te zijn van alles wat God is - en van alles wat we kunnen worden!

 

Talen

Toen alles tot stand kwam was er een zalige eenheid tussen alles en konden de Schepper en zijn schepselen elkaar goed verstaan.

 

Nadat Adam en Eva verbannen waren uit de Tuin van Eden liep het verder slecht af met de mensheid. Die eerste mensen konden in hun gezin al een eerste broedermoord aantreffen.

 

Later ging het zo slecht onder de mensen dat God hen nog 120 jaar gaf om te luisteren naar wat Noach hen had te vertellen. Deze was opgeroepen door God om de mensen te waarschuwen voor het gevaar van hun verval. (Genesis 6)

 

In verband met verbonden zou men kunnen zeggen dat de Schepper al een eerste verbond sloot in de Tuin van Eden met een belofte van een Verbreker van de vloek der zonde.
Vervolgens kan men een volgende verbond vinden na de zondvloed, waar God akkoord gaat om de mensheid niet meer volledig met een vloed te laten wegspoelen. Dat verbond waarbij hij redding voorziet voor alle mensen, dat verder bekrachtigd werd met Abraham, aan wie een Land werd beloofd voor zijn nageslacht, is nog steeds geldig.

 

Tot aan de tijd van Babel was dat opgesteld in één taal, maar toen de ijdelheid van de mensen hen weer hoog opstak en zij tot God in de hemel wensten te klimmen en eigenlijk een bouwsel maakten om zichzelf te verhogen, zodat de wereld hun grootheid kon aanschouwen, maakte God hen weer klein door hun door verschillende talen te verdelen.

 

Ondanks Gods radicale oordeel over de wandaden van de mens, hun zondigheid, negeerden de meeste mensen Hem en bleven hun verkeerde levenswandel voortzetten.

 

Van de weinigen die de Schepper lief hadden was de in Ur opgegroeide Abram (Abraham). Deze man was waarschijnlijk hoog opgeleid omdat hij in die stad met een zeer grote bibliotheek leefde en waar een bloeiende beschaving bestond. Hij was ook een rijk man met veel zilver en goud, maar ook veel waardevolle dieren, die vaak geruild werden voor andere goederen of diensten.

Toen hij een groot offer (namelijk zijn eigen zoon) aan God wou aanbieden, werd hem gezegd dat hij zijn geloof bewezen had en dat hij zijn nageslacht zou weten te vermeerderen en dat dit in een beloofd land terecht zou komen. (Genesis 15)

De man die zich door zijn geloof zag vrijgesproken en gezegend zag, sprak Hebreeuws, zoals zijn familieleden. Die taal was en is nog steeds gekend als de Lesjon HaKodesj ('de heilige taal'), de taal van het jodendom. (Deze valt niet te verwarren met het hedendaags Hebreeuws of Ivriet, de officiële landstaal van de moderne staat Israël. Het verschil tussen modern en klassiek Hebreeuws is in syntactisch opzicht groot, maar in lexicaal opzicht zijn de verschillen kleiner.


Zij bleven de gebeurtenissen verder vertellen in de heilige taal maar ook in de talen van de volkeren waarmee zij mee betrokken raakten.

 

De zegeningen gingen verder door, via Isaak, Jakob, Esau, Jozef om zo bij Mozes te belanden.  Deze laatste werd door God uitgekozen om het volk Israël weer eens uit de nood te helpen. Maar ditmaal verlangde God ook dat Zijn Woorden opgetekend, blijvend herinnerd zouden worden door dat volk en dat men ook aan alle mensen die Wensen en Geboden van God zou overmaken.

 

Mozes begon de optekening van Gods Woorden in zijn eigen taal, het Hebreeuws. Die taal werd door de meerderheid van Gods Volk (Israël) gesproken. Sommigen, zoals Jezus spraken ook de lingua franca van het Midden-Oosten, Aramees, dat maakt dat ook deze taal werd gebruikt om Gods Woord over te dragen aan anderen.

Tijdens de Romeinse bezetting ten tijde van Jeshua de gezalfde (Jezus Christus) werd Grieks ook als handelstaal gebruikt. Meerdere volkeren waar de apostelen van Jezus mee in contact kwamen konden ook Grieks begrijpen, spreken en lezen. Om die reden dicteerden en/of schreven de apostelen hun teksten in het Grieks. Dit werd dan ook de derde taal van de Heilige Geschriften welke in drie continenten, gelegen rond het Middellandse Zee bekken, werden geschreven.

 

Het Hebreeuws met een paar geïsoleerde passages in het Aramees, in het laatste boek van het Oude Testament, vormen de Pre-Messianse Geschriften of Hebreeuwse Geschriften, bij velen beter gekend onder de naam het Oud of Oude Testament, terwijl vooral Grieks voor de Messiaanse geschriften werd gebruikt, die dan ook vaak Griekse Geschriften genoemd worden en het Nieuwe Testament vormen.

Auteurs en verspreiders

Mozes, die door God verzocht werd alles op te tekenen bracht de verslaggeving van Gods schepping en van Zijn verlangen naar een volk of mensengroep die Hem als de El Shaddai, de Elohim Jehovah God boven alle goden, Barmhartige Heer van de schepping, wilden erkennen en aanbidden.

 

De eerste boeken, of de Pentateuch, werden geschreven door Mozes met ongeveer 1400 v.g.t. (Mits men de voor de uittocht voorgestelde vroege datum aanvaardt ). Indien de laatste van de 12 oudtestamentische boeken (Vandaar ook de naam 'De Twaalf') die de namen van de kleine profeten dragen geschreven is door Maleachi (een vertaling van een Hebreeuwse woord voor "mijn boodschapper", voor 400 v.g.t.), dan vond plaats de compositie plaats tijdens een duizend jaar tijd. Alle schrijvers (ongeveer 30 in getal) waren Joden: profeten, rechters, koningen, en andere leiders in Israël.

 

Als Jakobus de eerste was die een Nieuwe Testament boek kwam te schrijven, voor het midden van de 1ste eeuw, en als Johannes de laatste was (het samenstellen van Openbaring gebeurde ongeveer rond 95 g.t.), werd het Nieuwe Testament Of de Messiaanse geschriften gedurende een periode van 50 jaar, in de tweede helft van de 1e eeuw opgeschreven.

Alle schrijvers (waarschijnlijk negen) waren Joden, met uitzondering van de arts Lukas (schrijver van Lucas/Lukas en de Handelingen van de apostelen), en kwamen uit verschillende geledingen van de samenleving:  vissers, geneeskundige, belastingambtenaar, en religieuze leiders.

 

 

Ondanks de grote diversiteit van het auteurschap voor de Hebreeuwse Geschriften of het Oude Testament en voor de Griekse Geschriften of Nieuwe Testament, geeft dit een verzameling die samengesteld is met geschriften die geschreven zijn over een periode verspreid over meer dan 1500 jaar, met een opmerkelijke eenheid in de totale stuwkracht. Christenen geloven dat God dit alles gestuwd heeft met Zijn Opmerkelijke Kracht (de Heilige Geest). Zo moet dat boek van die onfeilbare God dan ook Zijn onfeilbare Woord bevatten.

 

Al de schrijvers van de Bijbel hebben hun eigen ik opzij gezet en hebben geen pogingen ondernomen om zich beter voor te doen dan zij waren. De weg volgend van Hem die hen geroepen heeft hebben zij over de jaren heen mee gewerkt aan een super productie van een goddelijk-menselijk boek dat naar behoren God Zijn boodschap aan de mensheid presenteert

 Aanvullend: Bijbel aanhalingen

Reactie schrijven

Commentaren: 0