De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze

In 7 afleveringen hebben wij een inleiding gegeven tot de grote verzameling die gebundeld is tot een meesterwerk dat de tand des tijds goed doorstaan heeft.

Wij geloven dat God Zelf die mensen koos om Zijn boodschappen op te schrijven en zo in een tijdsspan een Bestseller aller tijden wist te creëren met een bibliotheek van boeken (vandaar de naam Biblia of Bijbel) die niet alleen de geschiedenis van de mensheid, maar ook een goddelijke openbaring weergeven.

Menselijke keuze voor een wereld zonder zorgen

Oude en Nieuwe wereld

Het Oude Testament begint met het begin van het heelal en beschrijft de man en vrouw in het eerste paradijs op de oude aarde of de oude wereld. Het brengt de geschiedenis van de schepping en Wet die vertelt over Gods eer.

 

Het Nieuwe Testament eindigt met een visie op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde of nieuwe wereld.

 

Eerst was er de meest zalige wereld in de oudheid. Dan kwam er door toedoen van de mens zijn eigen vrije keuze verval. De mens haalde oordeel en veroordeling over zich. Maar van af het begin van hun verkeerde keuze voorzag God al een oplossing.

 

De Bijbel brengt woorden door de eeuwige God gesproken over en vertelt over wat er gebeurt is en stelt de mogelijkheden voor ons voor. zoals de eerste man en vrouw moesten kiezen wat zij gingen doen, ligt nu ook de keuze voor ons.

 

Gods Woord met al de uitleg en met alle mogelijkheden ligt voor iedereen ter beschikking.

 

Jij zelf moet ook gaan beslissen welk boek je op jouw tafel wil gaan leggen om grondig door te nemen en waarmee jij je wil laten leiden.


Gevallen wereld

Het Oude Testament beziet de mensheid als gevallen  van een goede verbondenheid met God in een  zondeloze toestand tot een zondige toestand, gescheiden van God.

 

De menselijke wezens, als schepsels van God, konden het niet hebben dat God heer en meester over hen was en geloofden niet dat Hij het beste voor had met hen. Zij kozen zelf om in te gaan tegen Gods wensen en verbraken alzo de droom voor hen en God en beschadigden hun relatie met God. Zij elf haalden de toorn van God over hun hals.

 

Om die relatie te herstellen maakt God zich goed kenbaar aan de mens en laat Hij in Zijn kaarten zien. alsook geeft Hij de mensen goede raad en voorziet Hij ze van regels en wetsbepalingen die hen tot God kunnen brengen en hen een betere wereld kunnen bezorgen.

 

De Hebreeuwse Geschriften richten zich vervolgens op hoe God de mensheid een oplossing boodvoor hun daad van verzet.

Gedurende de 39 boeken van het Oude Testament is er regelmatig gesproken over een komende Verlosser die mannen en vrouwen uit de put van veroordeling zal redden.

Licht in de wereld

Men zou denken dat met de Hebreeuwse Geschriften de mensen God de Elohim Mar-Yah wel terug zouden kunnen vinden en naar Zijn wensen zouden kunnen leven.

 

Het boek tracht de blindheid van de mens weg te nemen en een goede levescode te geven.

 

Al vroeg in de geschiedenis van de mensheid had God een oplossing beloofd voor de vloek der zonde.

In het Nieuwe Testament wordt onthuld hoe die woorden door God gesproken, in de tuin van Eden, een realiteit werden en als zodanig al die woorden van God 'vlees werden'. Vanaf het begin van alle dingen zijn steeds door de Stem van God of door het Woord van God dingen komen te ontstaan.

 

Na lang wachten kon de wereld zich verheugen toen de profeet Johannes de doper de Nazareen Jeshua doopte en een stem uit de hemel klonk die verklaarde dat daar de "Eniggeboren zoon van God" stond. Hij die door de heraut was verkondigt, mocht de nieuwe Adam zijn, waarom wij ook van een eerste en een tweede Adam spreken.

Die verklarende Stem gaf het teken dat nu, via dit zaad van Abraham, het licht kwam te schijnen op een nieuwe kans om te leven.

 

"1 In [het] begin+ was het Woord,*+ en het Woord was bij God,*+ en het Woord was een god.*+ 2 Deze was in [het] begin+ bij God.+ 3 Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan,+ en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.

Wat is ontstaan 4 door bemiddeling van hem, was leven,+ en het leven was het licht+ der mensen.* 5 En het licht schijnt in de duisternis,+ maar de duisternis heeft het niet overweldigd. " (Johannes evangelie 1:1-5)

“21  En het geschiedde, toen al het volk zich liet dopen, en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel zich opende, 22 en de Heilige Geest op hem nederdaalde in een lichamelijke gedaante, gelijk ene duif, en ene stem kwam uit den hemel, die zeide: Gij zijt mijn geliefde Zoon; in u heb Ik een welbehagen. 23 En Jezus was, toen hij begon, omstreeks dertig jaar oud, en werd gehouden voor den zoon van Jozef, den zoon van Eli,” (Lukas 3:21-23 LU)

Mensen die niet willen zien

Hij die al vroeg in de loop der geschiedenis verkondigd werd verklaarde de voorheen gesproken woorden van God. Jezus zijn woorden werden op hun beurt ook neergetekend in wat wij de Messiaanse geschriften noemen of het Nieuwe Testament.

 

De aangekondigde te komen verlosser was er nu, maar veel mensen wensten deze nog niet te zien of te erkennen. Ook vandaag zijn er velen die Jezus niet willen erkennen. Zelfs zijn er mensen die zich christen noemen maar toch niet de woorden van Jezus en zijn hemelse vader geloven. Ook zijn het hoofdzakelijk die christenen die Jezus tot hun god gemaakt hebben die ook allerlei heidense gebruiken zich toe geëigend hebben en geen afstand kunnen nemen van die gebruiken of tradities waar de éénvoudige God een hekel aan heeft en waar het allemaal om ging in het Oude Testament. Die christenen vertikken het om de voorgaande tijden in acht te nemen en geven de voorkeur aan het woord van mensen in plaats van het eigenlijke Woord van God of de Schriftuurlijke of Bijbelse Waarheid.

 

De schrijvers van de Messiaanse Geschriften brengen ook met hun brieven of epistels waarschuwingen omtrent die heidense gebruiken en de afstand die wij moeten nemen van valse leraren of valse leerstellingen. In de evangelies en epistels wordt aandacht geschonken aan de juiste houding die wij moeten aannemen in dit leven en hoe onze werken en attitude moet aansluiten bij ons geloof.

 

Offer ter redding van de mensheid

 

In het grootste deel van het Oude Testament wordt de schijnwerper gericht op een offer systeem waarin het bloed van dieren voorzien van een tijdelijke behandeling van het probleem der zonde.

 

In het Nieuwe Testament, verschijnt Christus als degene die een einde komt maken aan alle rituele offers - door zichzelf als ultieme zoenoffer aan te bieden.

In het Nieuwe Testament verwijst
Jezus vaak naar wat werd verteld in het Oude Testament. Hij geeft meer informatie over wat er met die woorden bedoeld wordt. Hij helpt mensen om deze eerdere geschriften beter te begrijpen. Zijn acties en zijn woorden moeten de mensen doen beseffen dat Jeshua, Jezus, de Christus of Messias is waar zo over gesproken wordt in de Hebreeuwse Geschriften.

 

Als u de gehele Schrift door neemt zal u merken hoe alle puzzelstukjes mooi in elkaar vallen. Zo zal u ook merken hoe een groot aantal voorspellingen van de  voorzegd komende Messias, die zijn volk zou  komen te redden, worden vervuld in het personage dat het meeste aandacht krijgt in het Nieuwe Testament.

 

In de passages van het Nieuwe Testament wordt getoond hoe die profetieën uit de Tenach minutieus werden vervuld in de persoon van Jeshua, Jezus Christus: de "zoon van Adam", "zoon van Abraham" en de "zoon van David" die ook moet erkend worden als de "zoon van God".
Beide boekdelen zijn onafscheidelijk verbonden met elkaar en een lezing van al die Bijbelboeken of Geopenbaarde Woord, is daarom noodzakelijk om tot vol inzicht te komen. Het gehele Boek der boeken is ons gegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing om in een goede relatie met God het Koninkrijk van God te beërven.

 

De Bijbel, als zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste, moet onze gids voor het leven zijn, waarin wij kunnen geloven. Alsook moeten wij het tot onze wapenuitrusting maken met helm van de zaligheid, zwaard en schild, dat ons zekerheid geeft van de bevrijding.

 

Zoals Augustinus al meer dan 1.500 jaar geleden zei

     "Het nieuwe is in het oude vervat; het oude in het nieuwe uitgelegd. "


De hele reeks over de Bijbel


Reactie schrijven

Commentaren: 0