Gereedschap

Om aan bergsport te doen moet men enkele noodzakelijke artikelen hebben om de tochten veilig te maken. Bij sportklimmen komen er nog meer attributen bij die de verzekering moeten geven dat elke meegaande klimmer veilig kan zijn.

 

Onder al de standaard spullen die men nodig heeft zijn er eerst en vooral de touwen (om aan te hangen) en dan de ijzeren of aluminium haken, Karabiners, met kliksysteem om het touw aan de nuts of friends (om te zekeren) vast te maken, alsook een heupgordel en borstgordel (ook wel zitgordel genoemd omdat je daar als het ware in zit).

Zeker handig is de pikkel (om bij een val af te remmen in de sneeuw, en als prikstok te gebruiken om gletsjerspleten te ontdekken. Er bestaan ook kortere pikkels die ijsbijlen worden genoemd en gebruikt worden om ijswanden mee te beklimmen.)

 

Diegene die de bergen wil intrekken en hoge toppen wil bereiken, zal zeker geen warme kledij vergeten in een handige rugzak te doen.


Stijgklemmen zij zulk een prachtige uitvinding, waar weinigen nog bij stil staan; Maar zoals een paperclip onmisbaar is in een bureau is die klem die je om het touw heen kunt zetten en die je kan helpen om langs een al met touw gezekerde rots of ijswand omhoog te komen, enorm praktisch.

 

Vandaag is er naast het vroegere kompas de GPS, om zich tijdens de trektochten te kunnen oriënteren zodat men minder kans maakt om te verdwalen.

Als men op zoek wil gaan naar God moet men een goed kompas gebruiken. Alsook moet men op een juiste golflengte te komen zitten om de signalen van God op te vangen en om Hem te kunnen vinden.

 

God kent de harten en roept hen die naar Hem op zoek zijn en Hem willen vinden.

 

“De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant ingegrift op de schrijftafel van hun hart en op de horens van uw altaren.” (Jeremia 17:1 HSV)

 “Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE (Jehovah, God) toetst de harten.” (Spreuken 21:2 HSV)

 

Onder weg zijnde mogen wij nooit vergeten dat het God is Die het hart kent en volledig op de hoogte is van onze gemoedstoestand.

 

“Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.” (1 Samuël 16:7 HSV)

 “En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.” (1 Kronieken 28:9 HSV)

 

Om god onze gids of kompas te laten zijn moeten wij onze gps op Zijn stralen of zendsignalen afstemmen. Om de beste respons te hebben moeten wij Hem ons laten doorgronden en de kans geven om ons te vormen.

 

 “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.” (Psalmen 139:23 HSV)

 “Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten.” (Spreuken 17:3 HSV)

 “En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.” (Romeinen 8:27 HSV)

 “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Lukas 12:34 HSV)

 

 

Als men op zoek naar God is en God wil vinden wordt men wel eens om de oren geslagen met heel wat woorden, termen en menselijke leerstellingen.

 

Als mens hechten wij heel veel belang aan wat andere mensen ons vertellen en aan wat andere mensen hebben ervaren.

 

Heeft men goed gereageerd op het innerlijk gevoelen, het instinct om God te zoeken, en op de roep van God, kan men er het best in slagen om God te vinden door die vele menselijke leerstellingen te durven opzij te zetten en de Bijbelse leerstellingen meer naar waarde te schatten dan enige kerkelijke leerstelling u voorgedragen door theologen, priesters of gewone mensen.  Het Woord van God moet uiteindelijk de voornaamste leidraad of gids zijn in onze zoektocht naar God en als wij God hebben gevonden om onze relatie met Hem verder uit te bouwen.

Als wij willen opklimmen naar diegene die in de hoogste regionen woont is het zoals bij het beklimmen van de hoogste bergtoppen, dat wij goed moeten voorzien zijn van de juiste werktuigen.

 

Opvallend is als wij bergen beklimmen dat wij daar, hoe dichter wij bij het hemelgespan geraken, hoe meer wij God kunnen aanvoelen. Hoog in de bergen is het alsof die God ons nog meer nauw aan het hart ligt en dichter bij ons is.

 

Is het omdat wij daar misschien dichter bij een gevarenzone bevinden?

In een klim op een steile bergwand dragen wij best een helm om ons tegen vallend gesteende te beschermen.

 

In onze zoektocht naar God, hoe verder (of hoe hoger) wij komen op de ladder naar God, hoe gevaarlijker het wordt om te verongelukken (in de figuurlijke zin) en hoe meer wij de tegenwind, koude of sneeuwstorm zullen voelen. Meerdere mensen zullen zich tegen ons verzetten als wij dichter bij God komen. Hiertegen moeten wij goed bewapend zijn. Voordeel is dat het maar een tijdelijk fenomeen is. Eens wij God echt zullen gevonden hebben, zullen wij een zekerheid hebben als wij op de hoge bergtop staan, die door ons overwinningsgevoel ons zoveel sterkte zal geven dat wij daar onze beste overlevingskansen hebben. In de lager gelegen regionen kunnen velen nog door lawines mee gesleurd worden. Maar boven op de bergtop kunnen wij stevig in de wind staan.

Geheel onze tocht mogen wij genoten hebben van de kleurschakeringen, de wolken en de zonnestralen. Eens boven gekomen zal het daar helemaal helder zijn, maar vergis u niet, indien je er geen werk van maakt om je zuiver te houden. Indien men zijn alertheid verliest is het nog steeds mogelijk om God ook weer te verliezen.

 

Alertheid en bij de pinken blijven zijn uiterste noodzakelijkheden in ge een zekere Gods relatie en goed leven hier op aarde wil verzekeren.

Eens wij God gevonden hebben moeten wij er op toe zien dat de geloofsmuren die wij opgericht hebben goed blijven staan in een goede conditie.

 

Hiertoe moeten zij eerst en vooral opgebouwd zijn met de juiste materialen. Er moet goede cement zijn om alle goed uitgekozen klasse materialen bijeen te houden.

 

Zonder uitgekozen kwaliteitsvolle materialen zal het zeer moeilijk zijn om je vinding van God te verzekeren en je schat te kunnen bewaren.

Als men zijn geloof niet onderhoudt zal hete vergaan als onbeheerde gebouwen en zal spoedig verval optreden. Ook zullen de structuren indien niet met de juiste materialen opgebouwd, zeer veel lijden onder de schokken der aarde.

Aardbevingen kunnen dan snel alles onderuit halen en tot verval brengen.

De verwoesting van een aardbeving kan groot zijn. Men mag de kracht der aarde niet onderschatten. Maar tevens mag men de kracht van de mens tegen hen die in God geloven niet onderschatten.

 

Geen enkel mens kan God iets aan doen. God is onsterfelijk en hoeft niet bang te zijn van een mens of van de dood, want zij kunnen hem niets.

 

Maar de mens kan wel zijn medemens iets aan doen. En zij die God haten zullen diegenen die God lief hebben ook niet makkelijk graag zien. De haters of tegenstanders van God worden in de bijbel de duivel genoemd, Satan het kwaad. Kwaad dat voor het ogenblik overal heerst over de wereld.

 

Dat kwaad moet men trachten te overwinnen. Want hoe men het ook draait of keert, ook in ons is er kwaad aanwezig. In ons leven komt het er op aan om dat kwaad uit ons leven te bannen. Hiervoor zullen wij zelfkennis voor nodig hebben en vervolgens de moed om aan ons zelf te werken en door te zetten.

Indien wij in ons leven aardverschuivingen of aardbevingen tegen komen zullen wij de moed moeten opnemen om ons tegen die slechte toestand te verzetten en ons weer op richten om alles weer te herstellen.

 

Een gelovige zal niet met de pakken mogen blijven zitten maar zal de moed moeten hebben om steeds weer, na het vallen, terug op te staan en moedig verder te gaan.

 

Enkel met vallen en opstaan zullen wij vooruit kunnen gaan als wij onze geestesgesteldheid op positieve vooruitgang zetten.

Om te slagen in onze zoektocht naar God, zullen wij de juiste wegen moeten inslaan. Hiervoor zullen wij de juiste beslissingen moeten nemen op de gepaste tijden.

 

Zonder geduld en doorzettingsvermogen zal men de queeste niet kunnen slagen. Maar die mooie deugden zal je onderweg ook leren aankweken. Dat is het mooie met de tocht, op zoek naar God, om God te vinden, dat men gaandeweg als mens zal groeien. Dat is het mooie er van gaandeweg zal men een beter mens worden.

 

Of het boeddhisme, hindoeïsme of een andere geloofsvorm is, overal kan men gelijkaardige trekjes vinden, dat waar het op aankomt, is dat men moet werken aan je zelf, aan je persoonlijkheid, om apart geplaatst te worden in deze maatschappij (vele Bijbelvertalingen geven het woord 'heilig' worden).

 

Als men God gevonden heeft zal men er aan moeten werken om zich van het wereldse te ontdoen en te ijveren voor het hogere, of het hemelse.

Zoals je kan zien moet je om God te vinden wilskracht vertonen en moet je goed uitgerust zijn met de juiste hulpmiddelen en de meest betrouwbare Gids.

 

De beste Gids, is niet bepaald een gids die echt door mensen geschreven is. Hij is wel opgetekend en door gegeven door mensen, maar de woorden die er in staan zijn voorgedragen door de Allerhoogste maker van alle dingen, de Schepper God.

 

Het is Zijn Woord waarin je vertrouwen moet scheppen, dat opgetekend is in 66 boeken, waarvan er 39 in het Hebreeuws en 27 in het Grieks geschreven zijn. Die verzameling boeken overstijgt elk boek van menselijke wijsheid en kennis.

 

De Bijbel voorziet in al onze behoeften aan wijze leiding. ook al mag het niet altijd zo makkelijk begrijpbaar zijn, bij een eerste lezing, moet u er aan denken dat een officieel document ook niet altijd zo makkelijk opgesteld is. Bij een wettelijk document zal men ook soms twee keer moeten nadenken of het nog eens moeten herlezen.

 

Als u een wettelijk document werd overhandigd waarin werd uiteengezet wat u moest doen om een waardevolle erfenis te ontvangen, zou u er dan niet de tijd voor nemen het zorgvuldig te bestuderen?

Als u enkele gedeelten ervan moeilijk te begrijpen zou vinden, zou u waarschijnlijk de hulp inroepen van iemand die ervaring heeft op dit terrein.

 

Waarom zou u dan ten aanzien van de Bijbel niet net zo'n instelling hebben?

Ook in de vroegere tijden waren er mensen, zoals die van Berea, die meer wensten te weten over God en ten rade gingen bij lui die er meer konden over vertellen. Hierbij namen zij ook niet alles zo maar klakkeloos over, maar onderzochten alles aan de hand van de Heilige Boeken, de Heilige Geschriften.

 

“10  Nog in dezelfde nacht zonden de broeders Paulus en Silas naar Berea. Zodra ze daar aankwamen, gingen ze naar de synagoge der Joden. 11 Dezen waren beter gezind dan die van Tessalonika. Ze ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, en onderzochten dagelijks de Schriften, of dit alles zo was.” (Handelingen 17:10-11 Canis)

 

Of het nu met het lezen van de originele teksten of van vertalingen gaat, op perkamenten, papieren of zelfs elektronische weergave van die door God aangegeven teksten, komt het er steeds op aan in dat Boek der boeken dingen te gaan opzoeken en te vergelijken met andere Schriftplaatsen.

 

Wij haalden het verkrijgen van een erfenis aan. Ook de Maker van het universum heeft de mensheid een erfenis belooft. Maar hier staat er meer op het spel dan een materiële erfenis.

Om die reden is het dan ook uiterst belangrijk om God te zoeken, op weg te gaan naar God en God te vinden.

 

De Belgische Christadelphians stellen zich bereid op uw tocht bij te staan en te helpen waar ze kunnen.

 

 

*****

 


Niet te vergeten hulpmiddelen

Vergeet niet een handig notitieblok of schriftje bij de hand te hebben met goede markeringsstiften en handige pennen.

 

Schaf u een degelijke, best letterlijke, Bijbelvertaling aan, waarin er vers verwijzingen in staan. Ook praktisch als er al een kleine 'Index van Bijbelwoorden' in staat.

 

Eveneens handig is om een concordantie te hebben en een encyclopedie waar u verder woorden, persoonsnamen en plaatsen kan in opzoeken.

 

Contactadressen waar u verder met vragen terecht kan.

 

Een persoonlijke begeleider zal het werk ook vergemakkelijken, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen en of vragen te stellen of te reageren op onze publicaties op het net.
Hiertoe staan Broeders in Christus en de Vlaamse Christadelphian ecclesia ter uwer beschikking.

Blog artikelen rond Bijbel en andere mogelijkheden om God te leren kennen

De Bijbel het Boek der boeken of Heilige Schrift en het predikingswerk om God en Zijn Goede Boodschap te verkondigen

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1

In deze eerste reeks willen wij kijken naar wat de mens meestal op het oog heeft en waar hij het meeste waarde aan hecht en of dat hij zijn ogen niet beter op iets anders zou richten.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5

Er zijn heel wat onzekerheden in deze wereld maar ook een deel zekerheden. Als mens moeten wij die te weten komen en erkennen dat wij in onze beperktheid van bestaan en denken het geen zin heeft om eigen goden te scheppen in de hoop dat dezen ons ter wille zouden komen.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij even geluisterd naar wat Sigmund Freud, Jan Van Ruusbroec en Johannes van het Kruis te zeggen hadden. Vandaag willen wij ook even kijken naar wat Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden geloofd hebben.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament

In 7 afleveringen zullen wij een kijkje nemen op het meest vertaalde en gedupliceerde literair werk waarin een veelvoud van genres en stijlen aanwezig zijn: de bijbel, de Bestseller aller tijden.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 2: Verborgen boeken

Door sommigen worden bepaalde boeken als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel beschouwd al hoewel deze niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. Zo zijn er de verdoken geschriften of de Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten

Als 3° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de profeten of Neviiem (Nevie'iem) wiens beginletter het 2° component vormt van het Hebreeuws acroniem "Tenach".

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 4: Ketoeviem of Geschriften

Als 4° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de slotletter van het Hebreeuws acroniem "Tenach". Daar vindt men de CH van Ketoeviem (Geschriften). Na het Wetboek en de Profetische Geschriften is er de plaats voor de andere Geschriften zoals gezangen, klaagliederen, gedichten, spreuken, kronieken en enkele losse verhalen, die in bepaalde christelijke Bijbels wel een andere volgorde genieten.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften

Na een eerste reeks Geschriften, de Ketoevim of Kethuvim aleph, die de Pre-Messiaanse Geschriften afsluiten vormen de tweede reeks Ketoeviem of Kethuvim Bet de Messiaanse Geschriften

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers

Als men een groot naslagwerk heeft is er meestal een bedenker en een hoofdredacteur die de schrijvers in goede banen leidt. Zo ook voor de bijbel is er een Opdrachtgever. Deze echter heeft Zijn Woorden gedicteerd aan de schrijvers die op hun beurt hun levensverhaal ook blootlegden zodat anderen er van konden leren.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze

In 7 afleveringen hebben wij een inleiding gegeven tot de grote verzameling die gebundeld is tot een meesterwerk dat de tand des tijds goed doorstaan heeft.

Wij geloven dat God Zelf die mensen koos om Zijn boodschappen op te schrijven en zo in een tijdsspan een Bestseller aller tijden wist te creëren met een bibliotheek van boeken (vandaar de naam Biblia of Bijbel) die niet alleen de geschiedenis van de mensheid, maar ook een goddelijke openbaring weergeven.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen

De bijbel verklaart van zichzelf het Woord van Hogerhand te zijn, door God geïnspireerd en niet van menselijke oorsprong

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 9: Geheel nuttig

Velen denken dat enkel het Nieuwe testament de bijbel voor de Christenen is, maar niets is minder waar. De Bijbel hoort in zijn totaliteit als Woord van God aangenomen te worden ter volledige vorming.

meer lezen 0 Berichten

Als je beseft dat God bestaat

Als je tot het besef bent gekomen dat er wel een Hoger Wezen hoort te bestaan dat verantwoordelijk is voor het bestaan van alles, kan je proberen er meer over te weten te komen, Hét te vinden en proberen er contact mee te maken en er een relatie mee op te bouwen.

 

Indien Het Allerhoogste Wezen, de Schepper van hemel en aarde, een element is of een persoonlijkheid met een persoonlijkheid, kan het wel degelijk de moeite lonen om er mee in contact te komen.
Om  er mee in contact te geraken komt het er dan op aan om dat Superieur Wezen te vinden. Hiertoe zijn er meerdere mogelijkheden die je op weg kunnen helpen om God te vinden. Het goede van heel de zaak is dat God zelf ook wil dat wij Hem vinden en hiervoor de middelen heeft verschaft.

 

Zo is de bijbel het ideale middel om meer te weten te komen over de vele goden en over de Allerhoogste God. In dat Boek der boeken staat voldoende vermeld dat ons op weg zou moeten helpen om God beter te leren kennen en om een goede relatie met Hem op te bouwen.

 

Je moet wel beseffen dat als je tot het besluit bent gekomen dat er meerdere goden en idolen zijn waar mensen zich mee bezig houden maar dat er daar boven wel een veel Machtiger Grootser Wezen is dat als Enige Ware God wenst erkent en aanbeden te worden, dat u de verantwoordelijkheid draagt over dat besef en er naar hoort te handelen.

 

Eens wij weten dat God een werkelijkheid is moeten wij zelf de keuze maken hoe wij daar mee gaan omgaan.
In de volgende artikelen gaan wij daar dieper op in gaan en gaan wij na gaan hoe wij best omgaan met onze bevindingen en met de kennis of wetenschap dat God werkelijk bestaat.

meer lezen 0 Berichten

Aanvullende artikelen op andere websites

1.      Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

2.      Geloof door het horen

 

3.      Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

 

4.      Voor het maken van een grote reis

 

5.      Kleurblindheid en verkeerscode

 

6.      De Bijbel als Gids en als leidraad

 

7.      Bible a guide – Bijbel als gids

 

8.      De Bijbel als instructieboek

 

9.      Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

 

10.  Ongelezen bestseller

 

11.  Boek der boeken en groot meesterwerk

 

12.  Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

 

13.  Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

 

14.  Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

 

15.  Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

 

16.  Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

 

17.  Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

 

18.  Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

 

19.  Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht

 

20.  Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

 

21.  Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

 

22.  Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

 

23.  Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible

 

24.  Reden voor het lezen van de Heilige Schrift

 

25.  Nut van het lezen van de Bijbel

 

26.  Het belang van het lezen van de Schrift

 

27.  Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

 

28.  Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

 

29.  Woord zonder boeien vol van kracht

 

30.  Want het is geen leeg woord

 

31.  Voorzien om te lezen

 

32.  Bijbellezen bij nat weer

 

33.  Naamsverandering voor het behoud van vrede

 

34.  Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

 

35.  Belangrijkheid van Gods Naam

 

36.  Heil tot de gezondene van God of Zeus

 

37.  De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

 

38.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

39.  Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

 

40.  Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

 

41.  Bijbelvertalingen vergelijken in meerdere talen

 

42.  De Bijbel in 451 talen beschikbaar in 2009

 

43.  De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen in 2010

 

44.  Bijbel via SMS

 

45.  Letterlijke bijbelvertaling verkozen

 

46.  Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

 

47.  Fragment oudste Bijbel ter wereld hervonden door student

 

48.  Myconius Bijbel herontdekt

 

49.  Nanobijbel

 

50.  Digitaal gescande oude Bijbelvertalingen

 

51.  Oudste bijbeltekst nu online

 

52.  Codex Sinaiticus

 

53.  Codex Sinaiticus available for perusal on the Web

 

54.  Zestiende-eeuwse bijbel gedigitaliseerd

 

55.  StudieBijbel Internetversie vernieuwd

 

56.  Zeven Bijbels in gesproken vorm

 

57.  Audio bijbel van Faith Comes By Hearing in 8 talen

 

58.  AudioBijbel

 

59.  Lutherse Bijbelvertaling op internet

 

60.  De Bijbel in het moderne Nederland

 

61.  Aramese vertaling in het Nederlands

 

62.  Een Oude en een Nieuwere Bijbelvertaling

 

63.  Dieter Gerschler Luther omzetting

 

64.  Grunneger Biebel groot succes

 

65.  Zwolse Bijbel

 

66.  Nederland heeft bijna 900 kinderbijbels

 

67.  Genesis in stripvorm

 

68.  Jongerenbijbel doet het goed

 

69.  Johannes Greber NT en Ogilvie NT

 

70.  Bijbel in Gewone Taal

 

71.  NBG en KBS kondigen herziening NBV aan

 

72.  Nieuwe Bijbelvertaling: Bijbel in Gewone Taal

 

73.  Bijbelvertaling 1 miljoen keer verkocht

 

74.  Herziene Statenvertaling Kennismaking

 

75.  Stichting Herziene Statenvertaling trekt Genesis en Psalmen terug

 

76.  Het gevaar van psalmen

 

77.  Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek

 

78.  Psalmen en gezangen in het Gronings

 

79.  Psalmen in Nieuwveense Berijming

 

80.  Concordantie Statenvertaling - concordance to the Old Dutch Staten Translation

 

81.  Waterbestendige Bijbel

 

82.  Vijf Wycliffe Bijbelvertalingen voor Peru

 

83.  Koptische christenen krijgen eigen Bijbel

 

84.  Bijbel in het Arabisch

 

85.  Bijbel op cd-rom in het Arabisch

 

86.  Studiebijbel breidt uit naar Spaans taalgebied

 

87.  Gekaligrafeerde Koreaanse Bijbel

 

88.  Nieuw Testament in combinatie met de Tampa Bay zaterdageditie van krant

 

89.  Holman Bible Publishers brengt Chinese Bijbel uit

 

90.  Bijbels voor China

 

91.  Één miljoen bijbels voor China

 

92.  Bijbel in het chinees op het internet

 

93.  Bijbel in Jula

 

94.  30 jarig bestaan New International Translation

 

95.  ESV Studiebijbel

 

96.  Bijbel in de 21e eeuwse Tsjechishe vertaling

 

97.  Nieuwe Testamenten voor vier taalgroepen in Ghana

 

98.  Banjara horen God spreken

 

99.  Hausa audio Bijbel

 

100.                     Met de hand geschreven Filipijnse Bijbel

 

101.                     Kijkbijbel voor Cuba en Rwanda

 

102.                     Eerste Creoolse Bijbel

 

103.                     Nieuwe Testament in Narotaal van de Bosjesmannen

 

104.                     Bolinao Bijbel

 

105.                     Bijbelvertalingen in inheemse talen Peruanen

 

106.                     Bijbelsoftware voor Mac gebruikers

 

107.                     Bijbelverbranding in Noth Carolina

 

108.                     Bijbelexpositie in Hongarijë

 

109.                     Hongarijë exposeert zeldzame Bijbeledities

 

110.                     God wil u gunst betonen

 

111.                     Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

 

112.                     Een kerk naar smaak en taal

 

113.                     De fout is diegene van welke wij niets leren

 

114.                     Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof

 

115.                     Volmaakt in onvolmaaktheid

 

116.                     Het beste van alle dingen is te leren

 

117.                     Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet

 

118.                     De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

 

119.                     Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

 

120.                     Niemand is op zich bekwaam zich zelf te verbeteren