De Schepper God wil gevonden worden

Als het over de Schepper of de God boven alle goden gaat spreken wij over Iemand of Iets Die of Dat wil gevonden worden en die kan gevonden worden.

Ook al kan de mens God niet zien, wenst Deze dat Hij door de mens gevonden wordt. Want God heeft uiteindelijk de mens geschapen om deel uit te maken van Zijn volmaakte schepping. De mens zal uiteindelijk moeten passen in Gods Plan waarbij hij in een goede relatie verkeert met God en zijn andere schepselen.

 

Vele mensen horen het misschien niet graag, maar God is op zoek naar hen. Weet dat als u God zoekt Hij reeds lang uitkeek naar u. zijn verlangen is dat u Hem zal vinden en met Hem een goede relatie zal willen aangaan.

 

God wil graag dat je Hem leert kennen. Daarom spreekt Hij tot je hart, om Hem te zoeken. Het is alsof God tot je zegt: “Zoek Mij, Ik wil dat je Mij vind!”

 

Zij die ernstig zoeken en Hem willen vinden en hier ook om vragen zullen verkrijgen dat zij Hem zullen vinden.

“Vraagt en men zal u geven; zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen.” (Mattheüs 7:7 Canis)

 “Ook zeide Hij hun:Veronderstelt, iemand van u heeft een vriend, en hij gaat te middernacht naar hem toe, en zegt: Vriend, leen me drie broden;” (Lukas 11:5 Canis)

 “Maar hij moet vragen met geloof en zonder te weifelen; want wie weifelt, gelijkt op een golf van de zee, die door de wind wordt bewogen, en heen en weer wordt geslingerd.” (Jakobus 1:6 Canis)

 “gij bidt en toch verkrijgt gij niet, omdat gij bidt met de boze bedoeling, door uw lusten te verbrassen  wat gij verkrijgt.” (Jakobus 4:3 Canis)

 

Zo een twee duizend jaar geleden zei een geleerde met de naam Saul of Paulus dat God het universum heeft geschapen. Paulus zei:

 

“Volgens zijn gewoonte ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen disputeerde hij met hen uit de Schriften.” (Handelingen 17:2 Canis)

“De God, die de wereld en al wat daarin is, gemaakt heeft, die de Heer is van hemel en aarde, Hij woont niet in tempels door handen gemaakt.” (Handelingen 17:24 Canis)

 

Hij was er ook van overtuigd dat het heelal niet bij toeval is ontstaan maar dat er een Meesterhand achter zit. De Ware God is de Schepper van alles.

 

“Die hemel en aarde heeft gemaakt, De zee met wat ze bevat. Jahweh, die trouw blijft voor eeuwig,” (Psalmen 146:6 Canis)

 

Anders dan in het geval van Athena of de andere godheden van wie de heerlijkheid afhankelijk was van tempels, heiligdommen en altaren, kunnen tempels die door mensenhanden gemaakt zijn de Soevereine Heer van hemel en aarde niet bevatten.

 

“Maar zou God dan werkelijk op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten; hoe dan dit huis, dat ik heb gebouwd!” (1 Koningen 8:27 Canis)


Het is duidelijk wat Paulus met zijn woorden wilde overbrengen: de ware God staat boven door mensen gemaakte afgoden die wonen in door mensen gemaakte tempels.

 

“18  Met wien dan zoudt ge God vergelijken, Welk beeld in zijn plaats willen stellen? 19 De gieter giet het afgodsbeeld, De goudsmid beslaat het met goud; Men smeedt er zilveren kettingen aan, 20 En kiest voor zijn voetstuk hout, dat niet rot. Dan zoekt men een handigen werkman, Om het beeld vast te zetten, zodat het niet wankelt! 21 Weet ge het niet, en hoort ge het niet, Is het u niet van de aanvang bekend; Begrijpt ge het niet, Sinds de aarde gegrond werd? 22 Hij troont op het gewelf van de aarde, Zodat haar bewoners als sprinkhanen zijn; Hij spreidt de hemelen uit als een tentdoek, En spant ze als een tent, waarin men gaat wonen! 23 Hij richt de vorsten te gronde, Vaagt weg de rechters der aarde. 24 Nauwelijks zijn ze geplant, Ternauwernood zijn ze gezaaid, Nog eer hun stam in de bodem Heeft wortel geschoten, Blaast Hij er op: ze verdorren, En de storm verjaagt ze als kaf. 25 Met wien vergelijkt ge Mij dan, Zegt de Heilige: op wien zou Ik lijken? 26 Heft uw ogen omhoog: Zie, wie heeft dat geschapen? Wie telde hun heir, en liet het marcheren, Wie riep ze allen bij naam, Door zijn grote macht en geweldige sterkte, Zodat er niet één aan ontbrak?” (Jesaja 40:18-26 Canis)

 

Wij moeten durven omhoog kijken en rondom ons kijken om God te vinden. In alles rondom ons is zijn Hand en Zijn Kracht op te merken. Als u zich daar voor open stelt zal u dat ook gaan inzien.

 

Maar als u de Ware God wil vinden moet u ook de menselijke verzinsels of leugens naast u neer te leggen. Het is namelijk belangrijk dat je bereid bent de leugens over God los te laten.
Veel mensen zeggen

‘ik zoek God’

maar als God zich duidelijk aan hen openbaart, willen ze Hem niet en gaan ze verder ‘op zoek naar God’. Veel mensen noemen zich een ‘zoekend mens’ maar niet iedereen die op zoek is, wil ook echt vinden…

 

Bent u iemand die God werkelijk met hart en ziel wil gaan zoeken en vinden?

 

 

+

 

Voorgaande: Vinden komt pas na goed zoeken

 

++

 

Vindt ook om te lezen:

 

1.       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

2.       Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

 

3.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

 

4.       Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

 

5.       Omgaan met zorgen in ons leven

 

6.       Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

 

7.       Eigenheden aan God toegeschreven

 

8.       God komt ons ten goede

 

9.       Jehovah wiens naam heilig is

 

10.    Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

 

11.    Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

 

12.    Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

 

13.    Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

 

14.    Gods vergeten Woord 1 Inleiding

 

15.    Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

 

16.    Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

 

17.    Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

 

18.    Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

 

19.    Missionaire hermeneutiek 2/5

 

20.    Missionaire hermeneutiek 3/5

 

21.    Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

 

22.    Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

 

23.    Bekommerende God

 

24.    Bestaat er een God die zich om ons bekommert?

 

25.    Plan van God

 

26.    Plan van God en wereldvrede

 

27.    Een goddelijk Plan #1

 

28.    Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 

29.    Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

 

30.    De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 

31.    Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

 

32.    Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

33.    God Kijkt toe

 

34.    U God houdt de toekomst in handen

 

35.    Johannes evangelie en het Woord Logos

 

36.    Plan van Genade

 

37.    Zijn de joden Gods uitverkoren volk

 

38.    Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte

 

39.    Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

 

40.    De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel

 

41.    De nacht is ver gevorderd 11 Studie 2 Schrik of troost 7 Lessen voor ons

 

42.    De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

 

43.    Laatste dagen omroepers

 

44.    Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0