Vinden komt pas na goed zoeken

Vooraleer men iets kan vinden moet men de ogen open doen en zien. Als men iets wil vinden moet men er voor naar op zoek gaan.
Om God te vinden moet men er ook eerst naar gaan zoeken.

Om God te kunnen vinden moet men er echt naar willen zoeken. God zal niet zo maar in uw schoot vallen, bij wijze van spreken.

 

Wel is het zo dat de Schepper Zijn adem in de mens heeft geblazen waardoor de 'ziel' van die Scheper in ons waart. Elke mens heeft een ingeplant instinct waarbij deze goed en kwaad zou mee kunnen onderscheiden, maar waarbij ook een ingeboren gevoel is van Iets of Iemand die boven hem of haar staat en verantwoordelijk is voor het zijn van die persoon.

 

Als men God wil vinden moet men ver durven verder gaan kijken en moet men als men op een bepaald punt komt ook de menselijke tradities en menselijke doctrines, of valse leerstellingen, opzij durven zetten.

 

Diegene die niet door de mens kan gezien worden heeft uit één mens elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats der mensen verordend, opdat zij God zouden zoeken, of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons” (Handelingen der apostelen 17:24-27).

 

“24 De God, die de wereld en al wat daarin is, gemaakt heeft, die de Heer is van hemel en aarde, Hij woont niet in tempels door handen gemaakt. 25 Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij aan iets behoefte had; Hij die aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit één vader alle volken der mensheid gemaakt, en ze over de ganse aarde doen wonen; Hij stelde bepaalde tijden vast, en de grenzen van hun woongebied; 27 opdat ze God zouden zoeken, of ze Hem misschien al tastende vinden, daar Hij toch niet ver is van ieder van ons.” (Handelingen 17:24-27 Canis)

Ook al kunnen wij als mensen God niet zien en leven kunnen wij Zijn wonderwerken zien en daardoor ook vinden.

 

“En Hij ging voort: Mijn aanschijn kunt ge niet aanschouwen, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” (Exodus 33:20 Canis)

Door goed om u heen te kijken zal u mogelijks een Meesterwerker gaan ontdekken. Rondom u kijkend in de wijde natuur zal u de bijzonderheden van de schepping gaan ontdekken waardoor u ook zal gaan inzien dat er een Hogere Hand moet achter staan.

 

Ook door met anderen hierover te spreken zal u mensen vinden die geloven in de Enige Ware God. Zij ook zullen over Zijn wonderwerken kunnen vertellen. Ook zullen zij er over praten hoe belangrijk het is om voor die schepping dankbaar te zijn en God  voor zijn goedheid dan te danken, voor zijn wonderen voor de kinderen der mensen  (Psalmen 107:8).

 

 “Van de heerlijke luister van uw Majesteit spreken, En uw wonderen bezingen;” (Psalmen 145:5 Canis)

 “Gij hebt mij van jongsaf geleid, o mijn God, En tot nu toe heb ik uw wonderen verkondigd;” (Psalmen 71:17 Canis)

 

Ook zullen dezen die God al langer kennen u ook vertellen van een ander persoon, die wel mens van vlees en bloed was en die een belangrijke rol speelt in de schepping van God en voor de mensheid in het algemeen. zij zullen dan ook duidelijk maken dat die mens van vlees en bloed iemand is die velen hebben verworpen terwijl anderen hem tot hun god hebben gemaakt. Maar toch moeten ware gelovigen hem als zoon van God aanvaarden en beseffen dat hij de hoeksteen van Gods gemeenschap is geworden. (Mattheüs 21:42) Ook die persoon moeten wij vinden want hij is diegene die ons leven kan geven.

Hij zelf zei

 

 “Wie mij vindt, heeft het leven gevonden, En welbehagen verkregen van Jahweh;” (Spreuken 8:35 Canis)

 

Na onze zoektocht naar God moeten wij stappen ondernemen om die dingen te doen die dan ook van ons verwacht worden.

 

“Doe al wat uw hand in staat is te doen; Want geen werken of peinzen, Geen kennis of wijsheid is er meer In de onderwereld, waarheen ge gaat. Zevende reeks. Ijdel is het talent.” (Prediker 9:10 Canis)

 

Voor hen die echt willen zoeken en vinden is er de troost, dat zelfs al zal het niet altijd makkelijk gaan, zullen diegenen die met hart en ziel God zoek, Deze ook vinden.

 

Als hulpmiddel om God te vinden kan men reeds bij aanvang van de zoektocht regelmatig bidden, het is te zeggen, spreken tot God of vragen aan God.

 

 “7  Vraagt en men zal u geven; zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen. 8 Want wie vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem doet men open.” (Mattheüs 7:7-8 Canis)

 

 

+

Voorgaande: Welkomstwoord

 

Volgende: De schepper God wil gevonden worden

 

++

 

Lees ook

 

 

1.       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

2.       Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

 

3.       Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan

 

4.       Leren kennen van Hem die het hart kent

 

5.       Rond God de Allerhoogste

 

6.       God versus goden

 

7.       Wat betreft Waarom geloven in God?

 

8.       God meester van goed en kwaad

 

9.       Woord van God

 

10.   Kennis en wijsheid door een Oud Boek

 

11.   Ongelezen bestseller

 

12.   Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

 

13.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

 

14.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

 

15.   Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

 

16.   Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

 

17.   Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

 

18.   Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

 

19.   Missionaire hermeneutiek 4/5

 

20.   Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

 

21.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

 

22.   Het belang van het lezen van de Schrift

 

23.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

24.   Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

 

25.   Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen

 

26.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

27.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

28.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

 

29.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 

30.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

 

31.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

 

32.   Wie brengt het Kwaad over ons

 

33.   De Falende mens #2 Vrije keuze

 

34.   Wijsheid ligt diep

 

35.   Zet geen vraagteken waar God een punt plaatste

 

36.   De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij

 

37.   Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen?

 

38.   Oorzaak lijden en dood

 

39.   Waarom God lijden toe laat

 

40.   Doemdenkers en ons lijden

 

41.   Waarom laat God het kwade toe

 

42.   Staat God achter al het kwaad hier op aarde

 

43.   Macht van het verkeerdlopende

 

44.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0