Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4

Al de zichtbare dingen zijn beperkt in tijd, zoals wij ook beperkt in tijd zijn en zullen vergaan. Ook al zullen wij ook vergaan hebben wij een hoop in het vooruitzicht.

Wij willen met u, zoals de apostels deden met hun medeburgers, een mysterie delen. Wij willen u laten inzien dat het waard is om in de Bijbelse Boodschap te geloven. Zij geeft ons hoop dat zelfs diegenen die niet ontslapen zijn, zoals de overledenen veranderd zullen worden. Wij geloven in de Bijbelse Boodschap van hoop dat er in een moment, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, de doden  onvergankelijk opgewekt zullen worden en dat wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

 

Niets van materie kunnen wij in ons graf mee nemen. Dat zal allemaal vergaan. Ook wij zullen tot stof en as terug keren na onze dood. Maar wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is in vervlogen jaren. Dan zal het moment daar zijn dat mensen zullen inzien dat de dood  verzwolgen wordt in de overwinning. De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. Maar dank zij יהוה, Jehovah, de Enige Ware God die ons de overwinning geeft door onze Meester Jeshua de Messias zullen wij ons kunnen verheugen in eeuwige vreugde en rust. dit vergt echter een keuze neming in ons leven, voor wij sterven, want eens gestorven zal het te laat zijn. 

 

Het is nu in dit leven dat er van ons gevraagd wordt om standvastig te zijn en om altijd overvloedig in het werk van de Allerhoogste Soevereine Heer des heren יהוה, Jehovah, te zijn dewijl gij weet, dat uw arbeid niet ijdel is in Hem.

“51  Zie, ik zeg u ene verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 en dat plotseling, in een ogenblik, ten tijde der laatste bazuin; want de bazuin zal haar geluid geven, en de doden zullen opstaan, onvergankelijk, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet de onvergankelijkheid aantrekken, en dit sterfelijke moet de onsterfelijkheid aantrekken. 54 En wanneer dit vergankelijke de onvergankelijkheid zal aantrekken, en dit sterfelijke de onsterfelijkheid zal aantrekken, dan zal het woord vervuld worden, dat geschreven staat: "De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uwe overwinning?" 56 De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet; 57 maar Gode zij dank, die ons de overwinning gegeven heeft door onzen Heere Jezus Christus! 58  Daarom, mijne geliefde broeders, wordt vast, onbeweeglijk, en neemt altoos toe in het werk des Heren, nademaal gij weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in den Heer.” (1 Corinthiërs 15:51-58 LU)
1-58 (NBG)

Reactie schrijven

Commentaren: 0