Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3

In het verleden en in het heden zijn mensen geconfronteerd geworden met het vergankelijke. Het materiële en verlangen naar macht zorgden in vele gevallen voor struikelblokken.

Ook in het verleden zijn er dingen voorgevallen die een einde aan mens en dier voort brachten. Alle vlees, waarin een levens geest in was, stierf. In het verleden en heden is er ook al heel wat verwoest. Daarom zegt יהוה Jehovah der Heerscharen dat Hij struikelblokken voor het volk legt bij hen die niet willen zien (Jeremiah 6:21). Het valt namelijk op dat regelmatig iets ernstig in iemands leven moet gebeuren voor hij of zij zich naar God wenst te richten. Vaders, moeders, zonen en dochters zijn er al gevallen; buurman en metgezel omgekomen (Lukas 13: 3) zodat mensen ook meer zullen nadenken en gaan beseffen dat als zij zich niet bekeren evenzo zullen vergaan. Wij moeten er bewust van zijn dat ook die valse leerstellingen die welig tieren, vergankelijk zullen zijn. Zoals hun bedenkers heen zijn gegaan zullen ook de geboden en leringen van mensen, zoals zijzelf, verderven door het gebruik.

“Want zie, Ik wil door het water een zondvloed laten komen op de aarde, om te verderven alle vlees onder den hemel, waarin adem des levens is; al wat op de aarde is zal ondergaan.” (Genesis 6:17 LU)

“Het duurt van den morgen tot den avond, zo worden zij uitgehouwen; en eer zij het gewaarworden, zijn zij geheel weg:” (Job 4:20 LU)

“Daarom spreekt de Heer aldus: Zie, Ik zal voor dit volk een aanstoot stellen, waaraan beide vaders en kinderen met elkander zich stoten zullen, en geburen en vrienden te zamen zullen omkomen.” (Jeremia 6:21 LU)

“Ik zeg u: Neen; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen ook alzo omkomen.” (Lukas 13:3 LU)

“-hetwelk toch alles door het gebruik verteert, -en geboden en leringen der mensen zijn;” (Colossenzen 2:22 LU)

De wereld zal te weten moeten komen dat degenen die liever alle aandacht schenken aan de bederfelijke producten, een veel interessantere toekomst zouden kunnen mislopen. De wereld van het onvergankelijke is namelijk de wereld waarnaar wij zouden moeten uitkijken. Al diegenen van het vergankelijk zaad, zullen als bereidwillige mens moeten werken aan hun karakter waardoor zij apart gezet  kunnen worden (heilig zijn), en zo als een kind van het zaad dat God heeft uitgezonden als gelovigen in God zullen worden beoordeeld en goedkeuring verkrijgen om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Reactie schrijven

Commentaren: 0